Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W SOPOCIE | 7 GRUDNIA BR.

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W SOPOCIE | 7 GRUDNIA BR.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację priorytetowych zadań Gminy w roku 2022 w zakresie:

 1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Działań polityki społecznej

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6. Ekologii i ochrony środowiska

7. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Cele ww. zadań oraz warunki aplikowania o dotację określa ogłoszenie konkursowe dostępne [klik->] TUTAJ.

UWAGA! Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu i zastosowaniu obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Oferty należy składać  do 7 grudnia 2021 r. do skrzynki podawczej Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27), do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do skorzystania ze [klik->] spotkań informacyjno-szkoleniowych (zapisy pod linkiem: https://forms.gle/XirwYfWgrJEUskMS8), z doradztwa i konsultacji online dotyczących przygotowywanych ofert w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Oferty do konsultacji i spotkania konsultacyjne realizujemy do 3 grudnia br.

DO POBRANIA OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w 2022 r.
 2. Zał. nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 3. Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego w Sopocie
 4. Zał. nr 2 Wzór umowy o realizację zadania publicznego
 5. Zał. nr 3 Oświadczenie w zakresie danych uzupełniających niezbędnych do zawarcia umowy o realizację zadania publicznego
 6. Zał. nr 4 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 7. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 8. Zał. nr 5 Wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu
 9. Zał. nr 6 Wzór karty pracy członka stowarzyszenia
 10. Zał. nr 7 Rekomendacja dla organizacji pozarządowej w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej zadania publicznego
 11. Zał. nr 8 Karta oceny formalnej i merytorycznej – dla zadań wspieranych
 12. Zał. nr 9 Karta oceny formalnej i merytorycznej – dla zadań powierzonych

Źródło informacji: [klik->] BIP Sopot

Close Menu