Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DO POBRANIA

Stowarzyszenia zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, nie podlegająca rejestracji sądowej, a wymagająca rejestracji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonych przez Starostów (w mieście na prawach powiatu Sopocie – przez Prezydenta).

Stowarzyszenia zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki z art. 3 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Aby zarejestrować stowarzyszenie zwykłe należy:

 • Złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) – zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 • Do wniosku dołączyć regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli – zapisy stanowiące o:
 1. przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
 2. zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
 3. zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 • Do wniosku dołączyć listę wszystkich członków założycieli (co najmniej 3 osoby), zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 • Do wniosku dołączyć protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia oraz o siedzibie stowarzyszenia zwykłego (oryginał).

Dokumenty wymienione w pkt 1) i 2) podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu. Dokument wymieniony w pkt 4) podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W GMINIE MIASTA SOPOTU:

   Wzory dokumentów – wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wariant z Przedstawicielem

   Wzory dokumentów – wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wariant z Zarządem 

    Wzory dokumentów – wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wariant z Zarządem i organem kontroli

Po złożeniu wniosku o rejestrację organ administracji publicznej sprawdza kompletność dokumentów i w terminie 7 dokonuje rejestracji stowarzyszenia zwykłego.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
  • zrzeszać osób prawnych;
  • prowadzić działalności gospodarczej;
  • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 1. zgodnie z art. 40 ust. 1a – c ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem (1a). Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b).

Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzoru z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego utworzenie stowarzyszenia zwykłego  –  dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:
Nr  84 1160 2202 0000 0000 6194 7954

Urząd Miasta Sopotu
ul.
Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

Tytuł : „Opłata skarbowa z tytułu wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszenia pn. ………………”

 1. Po dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszenie zwykłe występuje do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (formularz RG-OP), do Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP (formularz NIP-2) a kolejno zakład konto bankowe w wybranym banku.

Stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed dniem 20 maja 2016 r., obowiązane były do dnia 20 maja 2018 r. dokonać wpisu (potwierdzenia) do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Brak wpisu do tego czasu skutkował rozwiązaniem stowarzyszeń zwykłych z mocy prawa.

Stowarzyszenie to grupa co najmniej 7 osób, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny niezarobkowy cel.

Takie stowarzyszenie podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (właściwy dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).

Z chwilą wpisu do KRS stowarzyszenie nabywa osobowość prawną.

Źródłem finansowania działalności stowarzyszenia mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli stowarzyszenie uzyskało status OPP i jest uprawnione do pozyskania 1% w danym roku), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą co potwierdza wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS).

WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH DLA STOWARZYSZEŃ

   Wzory dokumentów dla stowarzyszenia rejestrowego w KRS

   KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia

  KRS-WK formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu kontrolnego (np. komisji rewizyjnej)

   KRS-WM formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców

Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który określa majątek (tzw. fundusz założycielski) oraz społecznie lub gospodarczo użyteczny cel.

Fundacja podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).

Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną.

Źródłem finansowania działalności stowarzyszenia mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli stowarzyszenie uzyskało status OPP i jest uprawnione do pozyskania 1% w danym roku), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą co potwierdza wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS).

WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH DLA FUNDACJI

   KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia fundacji

  KRS-WK formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu kontrolnego

   KRS-WM formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania fundacji do rejestru przedsiębiorców

Uprawnione podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przygotowują swoje oferty na odpowiednim formularzu – załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Swego rodzaju „pomocnikiem” wnioskodawcy/oferenta jest opracowana we współpracy Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Urząd Miasta Sopotu „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY DLA GMINY MIASTA SOPOT” . Stosowanie się do zapisów instrukcji gwarantuje prawidłowe przygotowanie oferty.

Organizacje aplikujące o środki na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych od 2018 r. aplikują na wzorze oferty utworzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Sopotu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U z 2018r., poz. 1492 ze zm.).

Organizacje mogą także aplikować o środki publiczne z Gminy Miasta Sopotu w trybie art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanym trybem „małych grantów” lub trybem pozakonkursowym. Tryb pozakonkursowy przewidziany jest dla inicjatyw, które nie wpisują się w ogłoszenie konkursowe. Ich czas realizacji może wynosić maksymalnie 90 dni, a wnioskowana kwota dofinansowania lub finansowania nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne mają zawsze 30 dni od zakończenia realizacji zadania na przygotowanie sprawozdania i jego rozliczenie. Nieterminowe rozliczenie zadania może skutkować zwrotem dotacji z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji lub nieprzyznawaniem dotacji na realizację zadań w kolejnych latach.

Prawidłowa realizacja zadania, zgodna z zakresem określonym w ofercie, z harmonogramem i kosztorysem znajdzie swoje odzwierciedlenie w prawidłowym rozliczeniu i akceptacji złożonego sprawozdania.

Sprawozdania należy przygotować na odpowiednim wzorze sprawozdań:

  Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie konkursowym.

  Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie konkursowym.

  Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych od 2018 r. aplikują na wzorze oferty.

  Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a).

Przygotowując sprawozdanie z realizacji publicznego (niezależnie od trybu, w jakim została złożona oferta) warto pamiętać, że:

 • zadanie może być realizowane wyłącznie w terminie określonym w umowie, co oznacza, że:
 • wydatkowanie dotacji oraz wszelkich przychodów od zadania musi nastąpić w maksymalnym terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do 31 grudnia w roku realizacji zadania
 • należy wnieść wkład własny finansowy i/lub osobowy co najmniej na poziomie zadeklarowanym w kosztorysie/zaktualizowanym kosztorysie
 • należy zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego (UDZIAŁ DOTACJI MOŻE ZWIĘKSZYĆ SIĘ DO 10%, POD WARUNKIEM, ŻE NIE PRZEKROCZY LIMITU MOŻLIWEGO DOFINANSOWANIA ZADANIA DO 80% KOSZTÓW ZADANIA)
 • możliwe są przesunięcia bez zgody Zleceniodawcy do 10% sumy wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów
 • należy prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego (zgodnie z ustawą o rachunkowości), w tym należy trwale opisywać dokumenty finansowe
 • Obowiązek zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, przychodów i odsetek bankowych w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (zwrot po terminie skutkuje dodatkowym naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych)
 • Przechowywanie pełnej dokumentacji zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca zrealizował zadanie

Na wezwanie – obowiązek przedstawiania dodatkowych informacji, wyjaśnień i dowodów do sprawozdań.

Uprawnione podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przygotowują swoje oferty na odpowiednim formularzu – wzorze oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Swego rodzaju „pomocnikiem” wnioskodawcy/oferenta jest opracowana we współpracy Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Urzędu Miasta Sopotu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE MIASTA SOPOTU”. Stosowanie się do zapisów instrukcji gwarantuje prawidłowe przygotowanie oferty.

Na etapie przygotowania, a kolejno na etapie realizacji zadania w trybie konkursowym organizacje mogą korzystać z tabeli ułatwiającej przygotowanie kosztorysu zadania oraz bieżącego monitorowania kosztów.

Organizacje aplikujące o środki na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych od 2018 r. aplikują na wzorze oferty utworzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Sopotu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U z 2018r., poz. 1492 ze zm.).

Organizacje mogą także aplikować o środki publiczne z Gminy Miasta Sopotu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanym trybem „małych grantów” lub trybem pozakonkursowym. Tryb pozakonkursowy przewidziany jest dla inicjatyw, które nie wpisują się w ogłoszenie konkursowe. Ich czas realizacji może wynosić maksymalnie 90 dni, a wnioskowana kwota dofinansowania lub finansowania nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne mają zawsze 30 dni od zakończenia realizacji zadania na przygotowanie sprawozdania i jego rozliczenie. Nieterminowe rozliczenie zadania może skutkować zwrotem dotacji z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji lub nieprzyznawaniem dotacji na realizację zadań w kolejnych latach.

Prawidłowa realizacja zadania, zgodna z zakresem określonym w ofercie, z harmonogramem i kosztorysem znajdzie swoje odzwierciedlenie w prawidłowym rozliczeniu i akceptacji złożonego sprawozdania.

Sprawozdania należy przygotować na odpowiednim wzorze sprawozdań:

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie konkursowym

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie konkursowym

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych od 2018 r.

Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a)

Przygotowując sprawozdanie z realizacji publicznego (niezależnie od trybu, w jakim została złożona oferta) warto pamiętać, że:

 • zadanie może być realizowane wyłącznie w terminie określonym w umowie
 • wydatkowanie dotacji oraz wszelkich przychodów od zadania musi nastąpić w maksymalnym terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do 31 grudnia w roku realizacji zadania
 • należy wnieść wkład własny finansowy i/lub osobowy co najmniej na poziomie zadeklarowanym w kosztorysie/zaktualizowanym kosztorysie
 • należy zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego (UDZIAŁ DOTACJI MOŻE ZWIĘKSZYĆ SIĘ DO 10%, POD WARUNKIEM, ŻE NIE PRZEKROCZY LIMITU MOŻLIWEGO DOFINANSOWANIA ZADANIA)
 • możliwe są przesunięcia bez zgody Zleceniodawcy do 10% sumy wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów
 • należy prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego (zgodnie z ustawą o rachunkowości), w tym należy trwale opisywać dokumenty finansowe
 • Obowiązek zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, przychodów i odsetek bankowych w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (zwrot po terminie skutkuje dodatkowym naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych)
 • Przechowywanie pełnej dokumentacji zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca zrealizował zadanie
 • Na wezwanie – realizator zadania ma obowiązek przedstawiania dodatkowych informacji, wyjaśnień i dowodów do sprawozdań.
Treść Elementu
Close Menu