Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

EKO WAKACJE

„Eko-Wakacje za własne pieniądze” to Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu za działalność organizacji pozarządowych na rzecz miasta Sopotu w zakresie dbałości o czystość i porządek na terenie miasta.

Ustanowienie nagrody ma na celu uwrażliwianie oraz wzmacnianie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w sopockich organizacjach pozarządowych, kształtowanie szacunku dla przyrody oraz odpowiedzialności za otaczające środowisko.

Zasady występowania o Nagrodę „Eko-Wakacje” precyzuje Regulamin.

O nagrodę może ubiegać się organizacja pozarządowa, mająca siedzibę na terenie Gminy Miasta Sopotu, pracująca z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 21 lat lub z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, organizująca wypoczynek wakacyjny dla swoich podopiecznych/adresatów działań.

Organizacja zgłasza swoją wolę ubiegania się o nagrodę pisemnie na formularzu wniosku zwyczajowo do ok. 20 kwietnia w danym roku kalendarzowym.

Składając wniosek organizacja jednocześnie zobowiązuje się do zorganizowania, w wybranej przez siebie formie, działania edukacyjnego w zakresie dotyczącym postępowania z odpadami oraz wykorzystania otrzymanej nagrody na organizację wypoczynku wakacyjnego dla grupy swoich podopiecznych.

Informacje o Nagrodzie: p. Krzysztof Jałoszyński – p.o. Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: (58) 521 36 62 | krzysztof.jaloszynski@um.sopot.pl

Close Menu