Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Deklaracja dostępności Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy posiadają alternatywny tekst
 • w niektórych elementach graficznych występuje niski kontrast
 • niektóre elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Horak.
 • E-mail: biuro@scop.sopot.pl
 • Telefon: 58 341 83 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzysznia Na Drodze Ekspresji
 • Adres: ul. Marynarzy 4
  81-835 Sopot
 • E-mail: scop@sopot.pl
 • Telefon: 58 341 83 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku poprzez najazd/podjazd na schody, brak barierek; nierówna nawierzchnia utrudnia dostęp do budynku. Przy drzwiach wejściowych, po lewej stronie znajduje się domofon (przycisk: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych) – konieczne wezwanie pracownika w celu położenia kładki, umożliwiającej wjazd na parter lokalu.

W budynku nie wszystkie ciągi architektoniczne posiadają odpowiednią szerokość. Znajdują sie także progi, które są oznaczone systemem wizualno-fakturowym. Podobnie schody są oznaczone wizualnie, jednakże brakuje wizytówek dostępnych dla osób z niepełnosparwnością wzroku.

Toaleta w budynku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku.

Zapewniamy w formie wizualnej rozkład pomieszczeń.

Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI -> POBIERZ TUTAJ

Close Menu