Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Podstawowym dokumentem definiującym, m.in. cele, zasady, formy, zadania, priorytety i sposób oceny współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miasta Sopotu Roczny Program Współpracy. To dokument o charakterze programowym, stanowiący ramowy plan współpracy władz samorządowych oraz działających na terenie miasta organizacji pozarządowych.

Podstawę prawną do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta Sopotu powierza wykonanie Programu Prezydentowi Miasta.

[POBIERZ->] „ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2024”

Każdy Roczny Program współpracy obligatoryjnie podlega konsultacjom przy jego tworzeniu.

W każdym roku Roczny Program Współpracy musi być uchwalony najdalej do 30 listopada.

Program podlega również ocenie z jego realizacji. Wyniki  sprawozdawczości za miniony rok muszą być zaprezentowane Radzie Miasta oraz opublikowane najdalej do 31 maja każdego roku.

Close Menu