Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DORADZTWO

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizacje pozarządowe oraz społecznicy/aktywiście/wolontariusze  działający w Sopocie/na rzecz Sopotu i jego mieszkańców, na bieżąco mogą nieodpłatnie korzystać ze wsparcia doradczego/poradniczego/konsultacyjnego. W zależności od potrzeb, doradztwo może mieć formę indywidualną lub grupową, on-line lub w biurze SCOPiW.

W naszym Centrum wsparcie w zakresie:

ZAKŁADANIA I FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, w szczególności w obszarze:

 • projektowym:
 1. źródła finansowania
 2. prawidłowe przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego
 3. prowadzenie dokumentacji zadania i bieżący monitoring jego realizacji
 4. rozliczanie zadania i prawidłowe sporządzenie sprawozdania z jego realizacji
 • prawnym:
 1. zakładanie stowarzyszeń i fundacji
 2. zakładanie organizacji sportowoych (klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych)
 3. obowiązki związane z prowadzeniem organizacji
 4. uzyskanie statusu OPP
 5. likwidacja organizacji
 • finansowym

UWAGA! WSPARCIE DORADCZE W WW. ZAKRESIE REALIZOWANE PO SZYBSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM: 518 838 795 lub mailowym: biuro@scop.sopot.pl.

 • wolontaryjnym
 1. przygotowanie miejsca i zespołu do współpracy z wolontariuszami – kwestie formalne
 2. możliwości podejmowania aktywności wolontaryjnej – prawa i obowiązki wolontariuszy

UWAGA! WSPARCIE DORADCZE W WW. ZAKRESIE WOLONTARYJNYM REALIZOWANE PO SZYBSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM: 729 863 777 ORAZ 729 863 879 lub mailowym: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl ORAZ sopocki.wolontariat@ekspresja.org

Close Menu