Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu, zasadniczo w terminach jesiennym (około 15 listopada) oraz wiosennym (około 15 kwietnia).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w formie wsparcia (współfinansowanie realizacji zadania) lub powierzenia (sfinansowanie realizacji zadania).

W Sopocie wysokość przyznanej dotacji w formie wsparcia nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Wyjątek stanowią zadania realizowane na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zadania o charakterze integracyjnym z osobami z niepełnosprawnościami. Te zadania mogą być dofinansowane do 90% całkowitych kosztów zadania. Z kolei zadania zakładające tworzenie i organizację zajęć sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, utworzonych w ramach struktury organizacji, są zlecane w formie powierzenia (100% finansowania).

Nabór ofert zasadniczo trwa co najmniej 21 dni.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację to:

  • organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym fundacje, stowarzyszenia ,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami  działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałów, akcjonariuszy i pracowników.

Zarówno ogłoszenia konkursu, jak i rozstrzygnięcia konkursu zamieszczane są:

Close Menu