Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

REALIZATOR SCOPiW

Współinicjatorem, współzałożycielem, a obecnie realizatorem zadania „Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zostało utworzone w 2004 roku w Sopocie. W 2010 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W 2011 r. za swoją działalność otrzymało Nagrodę Główną Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, a w roku 2017 Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce”.

Od początku naszej działalności postawiliśmy sobie cel realizacji kreatywnych i odważnych działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem. Realizujemy projekty promujące aktywność i otwartość na świat osób z niepełnosprawnościami (w szczególności intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi). Od 2007 r. systematycznie animujemy, wspieramy i inicjujemy oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej Sopotu. Podejmowanym działaniom przyświeca idea realnej integracji, ukierunkowanej na promocję otwartości na różnorodność społeczności lokalnych. Realizowane projekty zorientowane są na zmianę świadomości społecznej i postaw społecznych, co do możliwości współdziałania oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za lokalne społeczności. Nasze działania w dużej mierze opierają się także na systematycznie budowanych partnerstwach (lokalnych i projektowych).

Z perspektywy naszych członków, wolontariuszy oraz pracowników stowarzyszenie stanowi inspirujące miejsce pracy, a także możliwość spełniania w aktywności społecznej. Nasz zespół opiera się na koleżeńskich relacjach, w których wartości partnerstwa, współpracy i otwartości stanowią
o powodzeniach naszych działań. Wspólnie planujemy i realizujemy różnorodne projekty, które zawsze wynikają z realnych potrzeb, czy problemów.

Do naszych najważniejszych, stale realizowanych projektów zaliczamy:

  1. Utworzenie „Centrum STER” – zindywidualizowanej i kompleksowej oferty wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców/prawnych opiekunów, dziennych ośrodków wsparcia oraz środowisk pracodawczych na ścieżce aktywizacji zawodowej. Projekt realizowany od 2008 r.  pod różnymi nazwami („Pociąg do Wolontariatu – aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”, „STER Zawodowy – Sopocki Trening Efektywnego Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, „Trójmiejski Ster Zawodowy – staże wspierane osób niepełnosprawnych intelektualnie”, „Centrum STER – aktywizacja zawodowo-społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Sopot Aktywni Mieszkańcy” w ramach mechanizmu ZIT). W efekcie podejmowanej inicjatywy 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną podejmuje zatrudnienie lub systematycznie angażuje się w działania wolontaryjne.
  2. Systematyczna realizacja projektów aktywizacji społecznej, umożliwiająca sopocianom z niepełnosprawnością intelektualną aktywny rozwój ich zainteresowań i pasji („Sopocki Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu w ramach Pomorskiej Ligii Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych”, „Klub Ster”, „Sopot dostępne usługi” w ramach mechanizmu ZIT); od 2004 r.
  3. Systematyczna realizacja kampanii społecznej na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych („Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, obecnie „Odmień swoją głowę”); od 2005 r.
  4. Współtworzenie (2007 r.) i prowadzenie (od 2009 r.) Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – sukcesywna praca nad profesjonalizacją działań sopockiego III sektora oraz animacja aktywności wolontaryjnej. Rocznie ze wsparcia SCOPiW korzysta ponad 100 organizacji pozarządowych, a w wolontariat angażuje się ponad 200 sopocian
  5. Współtworzenie modelu Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz realizacja zadania polegającego na animacji wolontariatu sąsiedzkiego ukierunkowanego na wspieranie niesamodzielnych, samotnych sopockich seniorów (od 2016 r.)
  6. Systematyczna animacja lokalnego środowiska pozarządowego w Sopocie, polegająca na organizacji i/lub wsparciu w organizacji przedsięwzięć, ukierunkowanych na zwiększenie dialogu, współpracy i partnerskiego działania (m.in. Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych: od 2004 r., Obchody Dnia Wolontariusza, konkurs Sopocki Wolontariusz Roku od 2009 r., kampania „Sopocianie sopocianom 1%”: od 2009 r., Sopockie Domy Sąsiedzkie: od 2022 r.)

Nasze działania możesz obserwować na naszych stronach internetowych oraz profilach FB:

   www.facebook.com/StowarzyszenieNaDrodzeEkspresji/

    www.ekspresja.org

    www.scop.sopot.pl

    www.otwartebramy.org

    www.wolontariat.sopot.pl

    www.facebook.com/SopockiWolontariat/

     www.facebook.com/sopockiedomysasiedzkie

    www.facebook.com/akademiadonkichota/

    www.facebook.com/odmienswojaglowe/

TU ZNAJDZIESZ [klik->] STATUT STOWARZYSZENIA NA DRODZE EKSPRESJI.

Close Menu