Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

JAK DZIAŁA SCOPiW

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych (i Wolontariatu) zostało powołane do życia przez Gminę Miasta Sopotu w 2007 r. w odpowiedzi na potrzebę stałego wspierania sopockich organizacji pozarządowych oraz stymulowania aktywności społecznej sopocian. Pierwszymi realizatorami zadania było partnerstwo organizacji pozarządowych złożone z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytutu Informacji Publicznej oraz Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji.

Od roku 2009 r. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji podjęło się samodzielnej realizacji zadania. W roku 2016 przystąpiło do Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych – federacji organizacji pozarządowych specjalizujących się we wspieraniu trzeciego sektora w województwie pomorskim.

Misją naszego lokalnego Centrum jest animacja lokalnej społeczności poprzez wspieranie rozwoju i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, działających na rzecz Miasta Sopotu i jego mieszkańców oraz aktywizację społeczności sopockiej poprzez animowanie i promowanie w mieście wolontariatu.

Centrum od początku swojej działalności służy sopockim organizacjom pozarządowym w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych, jak również zagranicznych i europejskich. Wspiera także rozwój wolontariatu poprzez upowszechnianie jego idei oraz realizację pośrednictwa wolontaryjnego. Ponadto Centrum animuje inicjatywy partnerskiej współpracy na rzecz lokalnych społeczności.

Korzystanie z oferty SCOPiW przez organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta Sopotu i jego mieszkańców jest całkowicie bezpłatne.

Prowadzenie „Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” Gmina Miasta Sopotu zleca organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert (od 2012 r. umowy na prowadzenie Centrum zawierane są w trybie umów wieloletnich).

W latach 2024-2025 zadanie publiczne pn. „Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Close Menu