Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE MIASTA SOPOTU | 1 luty br.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE MIASTA SOPOTU | 1 luty br.

UWAGA! Na podstawie art. 57 § 4. Kodeksu postępowania administracyjnego termin na złożenie sprawozdań z realizacji zadań publicznych, które skończyły się 31 grudnia 2020 r. mija 1 lutego 2021 r.

WYJAŚNIENIE: Co do zasady termin na złożenie sprawozdania końcowego wynosi 30 dni od daty zakończenia zadania. W związku z sytuacją, że 30 stycznia wypada w tym roku w sobotę termin na złożenie sprawozdania „upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy (…)”, tak więc w poniedziałek 1 lutego br.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z [klik->] „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE MIASTA SOPOTU”.

Potencjalne wątpliwości w zakresie nieosiągnięcia zaplanowanych rezultatów czy też niezrealizowania zaplanowanych działań rozwiewamy w drodze indywidualnych konsultacji (biuro@scop.sopot.pl / 518 838 795).

Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z zapisami pkt. 22 ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu na rok 2020 „zadanie, które nie mogło być zrealizowane w  całości lub w części ze względów niezależnych od organizatora, np. takich jak klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, czynniki pogodowe, awaria techniczna lub inne o charakterze nadzwyczajnym narażające życie  lub zdrowie uczestników,  będzie indywidualnie analizowane, a poniesione nakłady mogą być uznane za kwalifikowalne”, o co należy wyraźnie wystąpić w przygotowywanym sprawozdaniu (rekomendujemy wykorzystać do tego cz. III Dodatkowe informacje).

POBIERZ [KLIK->] Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (właściwy dla wszystkich konkursów ogłoszonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

UWAGA! Dla zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2020 właściwy wzór sprawozdania jest [KLIK->] TUTAJ.

Close Menu