Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

TARCZA 4.0 – ROZWIĄZANIA DLA NGOsów

TARCZA 4.0 – ROZWIĄZANIA DLA NGOsów

19 czerwca Prezydent podpisał ustawę, tzw. „Tarczę 4.0”. Wśród niej znajdują się nowe uregulowania, które dotyczą także organizacji pozarządowych.

1. PRZEDŁUŻENIE KADENCJI ORGANÓW FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

 • jeśli w okresie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jego odwołaniu upływa kadencja organów stowarzyszeń lub fundacji to ich kadencja  ulega przedłużeniu do czasu wyborów, ale nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

2. MIKROPOŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RÓWNIEŻ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 • o pożyczkę udzielaną z Funduszu Pracy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których przychód w 2019 r. mieścił się między 50.000 zł a 100.000 zł (o pożyczkę nie mogą ubiegać się organizacje założone  w 2020 r.)
 • pożyczka nie może przekraczać 10% ubiegłorocznych przychodów organizacji, na maksymalną kwotę 5.000 zł
 • pożyczkę można przeznaczyć na dowolne cele związane z funkcjonowaniem organizacji
 • oprocentowanie pożyczki będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski
 • rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
 • pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadził działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

3. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • zmiana sposobu wyliczania spadku przychodów z działalności statutowej. Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
 • nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy
 • rezygnacja z konieczności co miesięcznego składania oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek. W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do po-informowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego dofinansowania.
 • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

4. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

 • przewidziano wsparcie polegające na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek
 • instrument przysługuje kościelnej osobie prawnej i jej jednostce organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

 5. DOFINASOWANIE DO KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (dot. także organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą) :

 • okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów.
 • nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.
 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
 • w ramach tej formy pomocy, nie ma konieczności składania ponownie wniosków, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem w życie ustawy o dopłatach (…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów,

6. ZWOLNIENIE Z CZYNSZU, NAJMU LUB DZIERŻAWY (dot. organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą)

 • zwolnienie z opłat z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości od Skarbu Państwa przez trzy miesiące przysługujące organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą, które zanotowały spadek obrotów gospodarczych
 • proporcjonalne pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (do liczby dni w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii )

7. UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • nie ulega pomniejszeniu dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 po wznowieniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe pomimo zmniejszenia ilości uczestników WTZ
 • możliwość obniżenia lub podwyższenia czasu dziennego pobytu uczestnika w Centrum Integracji Społecznej, z zastrzeżeniem, że tygodniowy czas pobytu nie może być krótszy niż 30 godzin.

8.WSKAZANIE PRZEZ PRACODAWCĘ OKRESU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • pracodawca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu bez zgody pracownika (pracownik musi ten urlop wykorzystać)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Zarządy na czas epidemii. Wydłużenie kadencji organów organizacji pozarządowych: [klik->] https://publicystyka.ngo.pl/zarzady-na-czas-epidemii-wydluzenie-kadencji-organow-organizacji-pozarzadowych

2. Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO: [klik ->] https://publicystyka.ngo.pl/czwarta-tarcza-sledzimy-kolejne-przepisy-antykryzysowe-istotne-dla-ngo

3. Tarcza 4.0 – również dla organizacji pozarządowych: [klik->] https://www.sopot.pl/aktualnosc/8350/tarcza-4-0-rowniez-dla-organizacji-pozarzadowych

Close Menu