Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ORGANIZACJO! ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE DOT. PRZYJĘCIA PŁATNOŚCI W  GOTÓWCE!

ORGANIZACJO! ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE DOT. PRZYJĘCIA PŁATNOŚCI W GOTÓWCE!

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.1124 ze zm.) nakłada na tzw. „instytucje obowiązane” – obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

„Instytucją obowiązaną” są m.in. fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

W związku z powyższym Urząd Miasta Sopotu, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca  2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu  terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1124 ze zm.) oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) i art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 166) informuje o obowiązku składania pisemnego oświadczenia wskazującego, czy Państwa organizacja przyjęła płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

Informację w formie pisemnego oświadczenia przygotowanego na [klik->] WZORZE OŚWIADCZENIA, podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy składać corocznie do 31 października danego roku za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. T. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot (do wydziału sprawującego nadzór merytoryczny nad Państwa organizacją).

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Źródło informacji: BIP Sopot

Close Menu