Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II otwarty konkurs ofert w Sopocie – spotkanie informacyjno-konsultacyjne online

II otwarty konkurs ofert w Sopocie – spotkanie informacyjno-konsultacyjne online

We wtorek, 18 maja, w godz. 18.00-19.30 odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne online, dla organizacji pozarządowych aplikujących o środki w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w drugiej połowie 2021 r.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE LiveWebinar POD LINKIEM: https://livewebinar.com/549-880-826

Wskazówki techniczne dot. logowania do szkolenia na platformie LiveWebinar:
Logowanie na szkolenie nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.
W przypadku problemów z prawidłowym odbiorem dźwięku i/lub obrazu prosimy o powtórne zalogowanie na podany link lub zmianę urządzenia np. na smartfon. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Termin naboru ofert w II otwartym konkursie ofert mija 21 maja 2021 r. o godz. 15.30.

Organizacje mogą aplikować o środki na cele szczegółowe określone w [klik->] ogłoszenie konkursowe w obszarach:

1. Działań polityki społecznej

2. Ochrony i promocji zdrowia

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6. Ekologii i ochrony środowiska

Oferty należy składać do piątku 21 maja, do skrzynki podawczej Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu o obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej,  odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Zarówno obozy, kolonie, półkolonie, wyjazdy i wszystkie inne wydarzenia, również nie związane z wyjazdem poza miejsce zamieszkania dzieci lub młodzieży, wymagają zgłoszenia do kuratorium oświaty w Gdańsku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. [KLIK->] OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY NA ROK 2021

2. [KLIK->] Zał. nr 1 WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO z instrukcją wypełniania oferty

3. [KLIK->] Zał. nr 2 WZÓR UMOWY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

4. [KLIK->] Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ

5. [KLIK->] Zał. nr 4 WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO z instrukcja sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

6. [KLIK->] Zał. 5 WZÓR WNIOSKU O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA SOPOTU

7. [KLIK->] Zał. 6 KARTA PRACY CZŁONKA STOWARZYSZENIA

8. [KLIK->] Zał. 7 REKOMENDACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE SYSTEMATYCZNEGO PROWADZENIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZADANIA PUBLICZNEGO

9. [KLIK->] Zał. 8 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA WSPIERANE

10. [KLIK->] Zał. 9 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA POWIERZONE

Źródło informacji [klik->] BIP Sopot

Close Menu