Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Obowiązki informacyjne związane z realizacją zadań publicznych w Sopocie

Obowiązki informacyjne związane z realizacją zadań publicznych w Sopocie

Urzędnicy sopockiego magistratu przypominają organizacjom pozarządowym o konieczności realizacji zapisów umowy o realizację zadania publicznego, regulujących obowiązki i uprawnienia informacyjne.

Obowiązek polega na obligatoryjnym umieszczeniu:

 • loga Miasta Sopotu
 • oraz informacji w brzmieniu: zadanie publiczne jest współfinansowane / finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Sopotu

na:

 • wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego, takie jak ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały szkoleniowe i konferencyjne
 • zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność
 • miejscu realizacji zadania publicznego, np. poprzez umieszczenie plakatu w miejscu realizacji zadania publicznego;
 • swojej stronie internetowej / w mediach społecznościowych
 • dokumentach związanych z realizowanym zadaniem, które będą podawane do wiadomości publicznej, dokumentacji przetargowej, ogłoszeniach, analizach, raportach, wzorach umów.

Ponadto należy:

 • przekazywać odbiorcom ostatecznym (uczestnikom projektów) informacje, że realizacja zadania jest możliwa dzięki współfinansowaniu / finansowaniu w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, spotkań;

Do fakultatywnie oznaczanych atrybutów należą:

 • dokumenty i materiały dla odbiorców ostatecznych, np. materiały informacyjne, zaproszenia, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy.

Każdorazowe użycie logotypu Miasta Sopotu oraz formuły należy wysłać do akceptacji Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu na adres: akceptacje@sopot.pl 

POBIERZ:

 1. [klik->] Logo Sopotu
 2. [klik->] Treść wymaganej informacji o współfinansowaniu / finansowaniu

UWAGA! Miasto zobowiązuje organizacje do przekazania dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację obowiązku informacyjnego, drogą elektroniczną.

Warto też zamieszczać opis sposobów promocji w sprawozdaniach końcowych z realizacji zadań publicznych.

Close Menu