Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 17 maja br.

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 17 maja br.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania w dniach 21 kwietnia – 17 maja 2022 r. ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Działań polityki społecznej

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Cele priorytetowych zadań określa szczegółowo [klik->] ogłoszenie konkursowe.

Oferty należy składać do 17 maja 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. [KLIK->] OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY NA ROK 2022

2. [KLIK->] Zał. nr 1 WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO z instrukcją wypełniania oferty

3. [KLIK->] Zał. nr 2 WZÓR UMOWY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

4. [KLIK->] Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

5. [KLIK->] Zał. nr 4 WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO z instrukcja sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

6. [KLIK->] Zał. 5 WZÓR WNIOSKU O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA SOPOTU

7. [KLIK->] Zał. 6 KARTA PRACY CZŁONKA STOWARZYSZENIA

8. [KLIK->] Zał. 7 REKOMENDACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE SYSTEMATYCZNEGO PROWADZENIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZADANIA PUBLICZNEGO

9. [KLIK->] Zał. 8 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA WSPIERANE

10. [KLIK->] Zał. 9 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA POWIERZONE

Źródło informacji [klik->] BIP Sopot

Close Menu