Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2018

Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne do 31 grudnia 2018 r. mają obowiązek złożenia sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2019 r. Nieterminowe rozliczenie zadania może skutkować zwrotem dotacji z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji lub nieprzyznawaniem dotacji na realizację zadań w kolejnych latach.

OBOWIĄZKI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM SPRAWOZDANIA

  • Obowiązek wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie, do której kompatybilny załącznik stanowi oferta, z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu
  • Zadanie realizowane w terminie określonym w umowie
  • Obowiązek wydatkowania dotacji oraz wszelkich przychodów od zadania w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do 31 grudnia w roku realizacji zadania
  • Obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego i/lub osobowego co najmniej na poziomie zadeklarowanym w kosztorysie/zaktualizowanym kosztorysie
  • Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego (UDZIAŁ DOTACJI MOŻE ZWIĘKSZYĆ SIĘ DO 10%, POD WARUNKIEM, ŻE NIE PRZEKROCZY LIMITU MOŻLIWEGO DOFINANSOWANIA ZADANIA DO 80% KOSZTÓW ZADANIA)
  • PRZESUNIĘCIA możliwe do 10% sumy wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów
  • Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego (zgodnie z ustawą o rachunkowości), w tym trwałego opisywania dokumentów finansowych
  • Obowiązek zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, przychodów i odsetek bankowych w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (zwrot po terminie skutkuje dodatkowym naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych)
  • Przechowywanie pełnej dokumentacji zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca zrealizował zadanie
  • Na wezwanie – obowiązek przedstawiania dodatkowych informacji, wyjaśnień i dowodów do sprawozdań

MASZ TRUDNOŚCI Z ROZLICZENIEM ZADANIA? SKORZYSTAJ Z INSTRUKCJI LUB UMÓW SIĘ NA DORADZTWO W SCOPiW.

Close Menu