Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NOWY OBOWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

NOWY OBOWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Wszystkie organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje publiczne w trybie otwartych konkursów ofert, tzw. „małych grantów”, czy z własnej inicjatywy, prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r., poz.1606), mają obowiązek wprowadzenia do 15 lutego 2024 r.  Standardów Ochrony Małoletnich. Brak ich wprowadzenia może skutkować odmową przyznania środków finansowych z Gminy Miasta Sopotu na realizację zadań publicznych, których odbiorcą są dzieci do 18 roku życia.

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadziła nowe instrumenty ochrony praw dzieci. Między innymi nałożyła ona na podmioty pracujące z dziećmi obowiązek posiadania „standardów ochrony małoletnich” (zwanych również „standardami ochrony dzieci”).

OBOWIĄZEK WPROWADZENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH DO 15 LUTEGO 2024 ROKU CIĄŻY NA KAŻDYM:

1) organie zarządzającym jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2) organizatorze działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Oznacza to, że również organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, kościelne jednostki, itp.) pracujące z dziećmi mają obowiązek wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich” w swoich organizacjach.

Standardy ochrony to zbiór zasad, które powinny tworzyć bezpieczne i przyjazne dzieciom środowisko. W placówce, która spełnia standardy ochrony:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje bezpłatnie kompleksowe narzędzia i wsparcie przy wprowadzaniu standardów ochrony małoletnich.

Zachęcamy do zapoznania z problematyką pod likiem https://standardy.fdds.pl/standardy gdzie znajduje się m.in.  Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zobacz, jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w organizacji pozarządowej [klik->] TUTAJ oraz w klubie sportowym [klik->] TUTAJ!

OPRACUJ, SPISZ, ZATWIERDŹ I STOSUJ STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W TWOJEJ ORGANIZACJI!

Pamiętaj! Każda osoba dopuszczona do pracy z dziećmi/młodzieżą do 18 r.ż. (pracownika, zleceniobiorcę, wykonawcę, wolontariusza, praktykanta, stażystę, itp.) w twojej organizacji:

1) musi być sprawdzona w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

2) dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Zapoznaj się z [KLIK->] Podręcznikiem Standardy Ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji w [KLIK->] Poradnik.ngo.pl

Czytaj również [klik->] BIP Sopot

Close Menu