Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Znamy rozstrzygnięcia Prezydenta w zakresie zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r.

Znamy rozstrzygnięcia Prezydenta w zakresie zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r.

W Sopocie ostatni nabór ofert na realizację całorocznych zadań publicznych zakończył się z dniem 7 stycznia 2020 r.

Większość konkursów została już rozstrzygnięta. Obecnie trwa proces zawierania przez Gminę Miasta Sopotu umów z organizacjami pozarządowymi.

Czekamy także na rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz ekologii i ochrony środowiska.

Organizacje, które czekają na niezwłoczne podpisanie umów mogą samodzielnie kontaktować się z głównymi specjalistami w Urzędzie Miasta Sopotu odpowiedzialnymi za podpisanie umów dla poszczególnych zadań priorytetowych.

Pamiętajcie, że koszty kwalifikowane z dotacji mogą być uznane najszybciej z dniem podpisania umowy, a koszty kwalifikowane ze środków własnych – nie szybciej niż z dniem rozstrzygnięcia konkursu ofert. Warunkiem jest takze spójność  i zgodność z terminem realizacji zadania określonym w ofercie/zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego. 

Aby podpisać umowę należy dołączyć wypełnione, podpisane przez osoby uprawnione w organizacji [klik-> pobierz]  Oświadczenie.

Przypominamy także, że w przypadku przyznania mniejszej od wnioskowanej dotacji warto przyjrzeć się i być może zaktualizować  określone w ofercie REZULTATY I DZIAŁANIA, z których w pierwszej kolejności organizacja będzie rozliczana. Uwaga! Kwestie finansowe nie ulegają zmianom. Tak jak do tej pory organizacje są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej księgowości, czy też trwałego opisywania dokumentów księgowych i prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zaangażowanie wolontariuszy i pracy społecznej członków.

Na etapie realizacji zadania warto pamiętać, że możliwe jest przesuwanie kosztów w ramach danego działania zgodnie z potrzebami, a pomiędzy działaniami, co do zasady bez zgody Gminy Miasta Sopotu do 10% wartości działania.

Wyniki konkursu znajdziecie:

1. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w trybie u.d.p.p.w), pozostałych dziaąłń polityki społecznej, edukacji, działalności na rzecz integracji cudzoziemców i turystyki [klik->] TUTAJ -> rozstrzygnięcie konkursu w dniu 8 stycznia 2020 r.

2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu [klik->] TUTAJ rozstrzygnięcie konkursu w dniu 14 stycznia 2020

3. w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Miasta Sopotu [klik->] TUTAJ rozstrzygnięcie konkursu w dniu 15 stycznia 2020 r.

4. w zakresie pomocy społecznej [klik->] TUTAJ rozstrzygniecie konkursu w dniu 20 grudnia 2019 r.

Close Menu