Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZGŁOŚ KANDYDATA NA CZŁONKA SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2022-2025 | do 14.10

ZGŁOŚ KANDYDATA NA CZŁONKA SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2022-2025 | do 14.10

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków i członkinie Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025 do 14 października br.

Wybory odbędą się zgodnie z paragrafem 14 [klik->] „REGULAMINU WYBORU SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PRZEDSTAWICIELI SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

Zgłoszenia kandydata/kandydatki do 14 października br. dokonuje organizacja pozarządowa działająca w Sopocie i na rzecz mieszkańców Sopotu, elektronicznie lub tradycyjnie.

Link do formularza zgłoszeniowego: [klik->] https://forms.gle/HTCTfCZxYmRwwwKT7

Tutaj pobierz [klik->] „Kartę zgłoszenia kandydata/kandydatki na członka Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych”

Kartę w wersji papierowej można dostarczyć poprzez przesłanie skanu na pocztę biuro@scop.sopot.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo osobiście do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 (liczy się data wpływu).

Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych dokona Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych spośród zgłoszonych kandydatów, w dniu 25 października br. w godz. 16.30-18.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu.

CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA?

Celem działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.

Dla realizacji wyznaczonych celów Rada każdej Kadencji przyjmuje formy ich realizacji. Rada kadencji 2019-2022 realizowała wyznaczone cele poprzez:

  • Współpracę z samorządem miejskim, administracją publiczną, innymi partnerami życia społecznego, w szczególności poprzez rekomendowanie swoich przedstawicieli do międzysektorowych ciał doradczych oraz współpracę z Głównym Specjalistą ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu
  • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie/konsultowanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego w mieście, województwie i kraju
  • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, dotyczących sektora pozarządowego
  • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy w Sopocie, takich jak: spotkania branżowe i tematyczne organizacji pozarządowych, konkursy dla organizacji pozarządowych, Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, kampania Sopocianie sopocianom 1%, obchody Dnia Wolontariusza, itp.
  • Opiniowanie i udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym (w tym opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych)
  • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych
  • Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.

Miejscem spotkań i biurem organizacyjnym Rady jest Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie. Rada wykorzystuje także narzędzie do pracy zdalnej, systematycznie organizując spotkania online lub hybrydowe.

Rada działa sw sposób ciągły, w oparciu o Regulamin. Swoje Zebrania realizuje co najmniej 1 raz w miesiącu (co do zasady w pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.30-18.00).

Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze organizuje co 3 lata zgodnie z Regulaminem Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, zawiadamiając o nim przedstawicieli organizacji pozarządowych z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Bieżące informacje na profilu [klik->] Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Close Menu