Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WYDŁUŻONE TERMINY | CIT-8 I SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYDŁUŻONE TERMINY | CIT-8 I SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W dniu 27 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie przesunęło termin składania > CIT-8 w 2020 r. dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Zgodnie z paragrafem 2 ww. rozporządzenia większość organizacji pozarządowych będzie musiała złożyć CIT-8 do 31 lipca 2020 r. Będą to organizacje, które spełnią co najmniej 1 z poniższych warunków:

1) organizacja osiągnęła wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez organizację przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów.

Inni podatnicy (w tym organizacje pozarządowe, które nie spełniają żadnego z ww. warunków) muszą sporządzić CIT-8 do 31 maja 2020 r.

Z kolei 31 marca 2020 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Rozporządzenie przesunęło terminy sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenie.

Większość organizacji pozarządowych, czyli takich, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym będzie musiała sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do 30 czerwca 2020 r., a zatwierdzić je do 30 września 2020 r.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe? Polecamy webinarium ngo.pl:

> https://publicystyka.ngo.pl/jak-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl

Close Menu