Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Wsparcie w zakresie ogrzewania dla organizacji pozarządowych

Wsparcie w zakresie ogrzewania dla organizacji pozarządowych

Ciepło z rekompensatą oraz dodatek do ogrzewania – to rozwiązania, z których, mogą skorzystać tzw. podmioty wrażliwe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Aby skorzystać z gwarantowanej stawki za ogrzewanie, należy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego dostawcy energii do dnia 11 października 2022 r. Aby ubiegać się o dodatek, należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

Przepisy ustawy mają na celu wdrożenie działań ochronnych, których celem jest ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także dla szeroko rozumianych instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji pozarządowych określanych jako [KLIK->] „podmioty wrażliwe”. To m.in. szkoły, przedszkola, szpitale, kościoły, placówki kulturalne i oświatowe, jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki zapewniające całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej (szczegółowy wykaz w załączniku poniżej).

CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ

Ceny z rekompensatą będą stosowane od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Aby skorzystać z gwarantowanej stawki za ogrzewanie, należy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego dostawcy energii. Czas na złożenie oświadczenia mija we wtorek 11 października.  

Niezłożenie oświadczenia w terminie uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców gwarantowanej ceny za ogrzewanie. Natomiast w przypadku złożenia oświadczenia po upływie ustawowego terminu (tj. po 11.10.2022 r.) gwarantowana cena będzie stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH (w tym dla organizacji pozarządowych) [klik->] POBIERZ TUTAJ (UWAGA! podmioty wrażliwe wypełniają Załącznik nr 2)

OŚWIADCZENIE W WERSJI EDYTOWALNEJ [KLIK->] TUTAJ

DODATEK DO OGRZEWANIA

Drugim z rozwiązań jest dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych uregulowany w art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Nie dotyczy jednak podmiotów, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Zostały one objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej (informacje poniżej). Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu. W Sopocie obsługą dodatku dla podmiotów wrażliwych zajmuje się Urząd Miasta Sopotu. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku ma 30 dni. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WZÓR WNIOSKU O DODATEK [klik->] POBIERZ TUTAJ

OCHRONA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, znacznie rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Dzięki niej z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców! To m.in. jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, noclegownie i ogrzewalnie, organizacje pozarządowe (szczegółowy wykaz [KLIK->] TUTAJ).

W celu uzyskania ochrony taryfowej konieczne jest złożenie przez te podmioty oświadczenia potwierdzającego spełnienie przesłanek uznania ich za podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej jak również zawierającego określenie szacowanej części paliwa gazowego zużywanej na cele objęte ochroną taryfową oraz wyłączonej spod administracyjnej kontroli cen.

Oświadczenie należy złożyć sprzedawcy paliw gazowych, z którym odbiorca paliw gazowych zawiera albo ma zawartą umowę sprzedaży paliwa gazowego lub umowę kompleksową. Co istotne, niezłożenie przez odbiorcę oświadczenia uprawnia sprzedawcę paliw gazowych do niestosowania wobec tego odbiorcy ochrony taryfowej.

Ochrona taryfowa dla odbiorców została przedłużona do 31 grudnia 2027 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH (w tym dla organizacji pozarządowych) [klik->] POBIERZ TUTAJ (UWAGA! podmioty wrażliwe wypełniają Załącznik nr 2)

Źródło informacji: Urząd Miasta Sopotu oraz  [klik->] GPEC

Close Menu