Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Wsparcie dla NGO w związku z COVID-19 | 4 maja 2020

Wsparcie dla NGO w związku z COVID-19 | 4 maja 2020

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do składania ofert mających na celu realizację ponadlokalnych działań pomocowych na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19.

Oferty muszą być ukierunkowane na przeciwdziałanie COVID-19, tzn. powinny zakładać  realizację wszelkich czynności związanych:
???? ze zwalczaniem zakażenia,
???? z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
???? z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków (w tym społeczno-gospodarczych), choroby.

Ważne! W ofercie należy wskazać i uzasadnić ponadlokalne działania przeciwdziałające COVID-19!

Warunki realizacji zadania:

  1. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
  2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
  3. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  • koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
  • finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;
  • zakup nieruchomości,
  • zakup środków trwałych
  • finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  • działalność polityczną.

Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż niż 14 maja, a zakończyć później niż 15 grudnia br.

Maksymalna wysokość dotacji: 10 000,00 zł.

Scan oferty sporządzonej na [klik->] wzorze UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (art. 19 a) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia ???? 4 maja 2020 r. do godziny 15:45, na adres ???? e.jedrzejewska@pomorskie.eu

Więcej informacji: https://bit.ly/3cFX7hF

Close Menu