Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WALNE ZEBRANIA W PANDEMII W 2021 R.

WALNE ZEBRANIA W PANDEMII W 2021 R.

Na podstawie obowiązującego  na dzień 13.04.2021 r. prawa, czyli rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Walne Zebrania/Zgromadzenia organizacje pozarządowe mogą organizować. Podstawę prawną stanowi art. 26 ust. 11 w brzmieniu:

„Do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust.1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; (a Walne Zebranie właśnie do takich można zakwalifikować)
  • imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;
  • zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

12.Do liczby osób, o której mowa w ust.11pkt 2, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.”

Zdrowy rozsądek, jak również analiza [klik->] ogólnych wytycznych ministerialnych nakazywałaby jednak wstrzymanie się z podejmowaniem działań w tym zakresie, co najmniej do 18 kwietnia (czyli do końca obecnie trwającego „lockdownu”).

Trzeba przy tym  zaznaczyć, że terminy na sporządzenie i złożenie CIT-8 i sprawozdania finansowego, a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostały przesunięte:

  • Termin na sporządzenie i wysłanie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowej mija 30 czerwca 2021 r.
  • Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zebranie Członków mija 30 września 2021 r.

Więcej informacji o teminach przesuwających znajdziesz [klik->] TUTAJ.

Gdyby jednak z jakichś względów organizacji zależało na pilnej organizacji Walnego Zebrania/Zgromadzenia w trybie stacjonarnym konieczne będzie zastosowanie się do aktualnie (na dzień organizacji Zebrania/Zgromadzenia) [klik->] wytycznych, które aktualizuje Ministerstwo na stronie (m.in. dot. metrażu pomieszczenia, odstępów pomiędzy uczestnikami, zakrywania ust i nosa, dezynfekcji). Warto też poznać i zastosować [klik->] wytyczne dla „organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”.

Możliwe jest także zorganizowanie Walnego Zebrania w formule online, nawet jeśli nie regulują tego zapisy statutu stowarzyszenia. Umożliwia to nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 10 ust. 1a-1e umożliwia głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a f) umożliwia przedłużenie kadencji władz.

pkt. 1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

pkt. 1b.Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

pkt. 1c.Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

pkt. 1d.Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

pkt. 1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

pkt. 1f.Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W kwestii organizacji zebrania online dokładanie wskazówki znajdziecie [klik->] tutaj.

Close Menu