Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

UWAGA! ZMIANA KONTA BANKOWEGO SOPOTU!

UWAGA! ZMIANA KONTA BANKOWEGO SOPOTU!

Zgodnie z § 10 UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO niewykorzystana kwota dotacji, jak również odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Sopotu wskazany w umowie.

Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Miasta Sopotu dnia 12 stycznia br. wskazujemy nowe konta bankowe Sopotu, właściwe do zwrotów od dnia 01.01.2021 r.

Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy dla zadań realizowanych w kraju, należy zwrócić:

  • w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego na rachunek bankowy Gminy Miasta Sopotu o numerze 78 1020 1811 0000 0702 0373 5750 (PKO BP).

Z kolei odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa powyżej podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Gminy Miasta Sopotu

  • o numerze 95 1020 1811 0000 0702 0373 5347 (PKO BP).
Close Menu