Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Trwa II Otwarty Konkurs Ofert w Sopocie. Aplikuj

Trwa II Otwarty Konkurs Ofert w Sopocie. Aplikuj

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe (i podmioty z nimi zrównane) do składania w terminie do 10 maja br. ofert na realizację zadań Gminy w zakresie:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 3. Pozostałych działań polityki społecznej
 4. Edukacji
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 7. Ekologii i ochrony środowiska

Cele poszczególnych zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Wysokość przyznanej dotacji w formie wsparcia nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. W przypadku zadań realizowanych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej (ubogich rodzin, dzieci), a także na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz w przypadku zadań o charakterze integracyjnym z osobami z niepełnosprawnościami dotacja nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów zadania.

Oferty należy składać od dnia  15 kwietnia 2019 do dnia 10 maja 2019 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

 1. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 3. Wzór umowy realizacji zadania publicznego
 4. Oświadczenie w zakresie danych uzupełniających niezbędnych do zawarcia umowy
 5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 6. Wzór wniosku o uruchomienie środków
 7. Przykładowa karta pracy członka stowarzyszenia
 8. Rekomendacja w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej
 9. Karta oceny oferty dla zadań wspieranych
 10. Karta oceny oferty dla zadań powierzonych
 11. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE MIASTA SOPOTU
 12. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE MIASTA SOPOTU
Close Menu