Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Specjalny pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych

Specjalny pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych

Miasto Sopot w dniu 17 kwietnia br. przyjęło kompleksowy, specjalny pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych.

Organizacje działające w Sopocie mogą skorzystać z form wsparcia w poniższych zakresach:

> Czynsze – lokale i dzierżawy nieruchomości Gminy Miasta Sopotu

Na złożony elektronicznie, uzasadniony wniosek (w wyjątkowej sytuacji dokumenty można wrzuć do specjalnej urny w Urzędzie Miasta), z uwagi na ograniczenie prowadzenia działalności w marcu obniżka czynszu wyniesie 50 proc. W kwietniu i maju (bez względu na wielkość powierzchni) wysokość opłat za czynsz  wyniesie 1 zł plus VAT. Zgody na obniżenie czynszu wydawane będą na wniosek organizacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że te same stawki zastosuje wobec swojego poddzierżawcy lub najemcy. Obniżenie nie obejmuje innych opłat związanych z eksploatacją, takich jak, np. media czy opłaty za części wspólne. Udzielanie ulg odbywać się będzie z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej.

Formularze wniosków znajdują się w załącznikach do pobrania [klik->] TUTAJ

> Opłata za śmieci

Organizacje, które zawiesiły działalność, mają prawo złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawiesili działalność (deklaracje w formie elektronicznej dostępne są na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. W kolejnym kroku mogą również wystąpić do prezydenta miasta o umorzenie opłat.

Tu także zgody na umorzenie wydawane będą na wniosek organizacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że to samo umorzenie zastosuje wobec swojego poddzierżawcy lub podnajemcy.

>  Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w drugiej połowie marca 2020 r. Istnieje także możliwość składania wniosków na kolejne miesiące po przedstawieniu sytuacji organizacji i zatrudnienia. Ważne – nie trzeba demontować postawionych już obiektów. Należności będzie można także rozłożyć na raty.

> Podatek od nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste

Umorzenia mogą dotyczyć tylko okresu faktycznego braku działalności, a nie za cały rok. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o podobnym postępowaniu wobec swoich poddzierżawców lub podnajemców co oznacza, że kwota tego podatku nie będzie wliczona im w czynsz. Postępowanie podatkowe prowadzone będzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej oraz przepisami o pomocy de minimis.

Termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został ustawowo przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Na wniosek organizacji pozarządowej w Sopocie termin ten może być odroczony aż do 31 sierpnia 2020 r.

Do 30 czerwca 2020 r. organizacje mają też czas na wniesienie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (rata za 2020 r.).

>  Aneksowanie umów

Miasto proponuje także aneksowanie zawartych umów na realizację zadania publicznego zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w odniesieniu do:

  • terminu realizacji zadania publicznego,
  • planu i harmonogramu działań,
  • zmiany formy działań poprzez działania w trybie zdalnym: telefonicznie, z wykorzystaniem innych możliwych form komunikacji online,
  • rezultatów i wskaźników (do końca 2020 r. nie ma obowiązku osiągnięcia 80 proc. rezultatów, aby zadanie było uznane za zrealizowane),
  • kosztorysu.

> Koszty pracownicze 

Organizacje pozarządowe mogą zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który w ramach Tarczy antykryzysowej przygotowuje dla NGO’S:

  • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy,
  • dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców,
  • dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat.

Pozostałe rozwiązania:

> By ułatwić organizacjom pozarządowym funkcjonowanie w tym trudnym czasie, Gmina Miasta Sopotu nie będzie kontrolować realizacji zadania publicznego przez 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

> Wprowadzona została także możliwość zdalnych rozliczeń sprawozdań częściowych i wniosków o płatność (skany). Oryginalne dokumenty trzeba będzie złożyć, kiedy będzie to możliwe po zakończeniu epidemii.

> Przedłużony został też termin składania sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego, jeśli przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii – o 30 dni po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

> Co ważne, wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie epidemii, zostaną uznane za uzasadnione. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

> Możliwe będzie także uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na koszty stałe związane z realizacją zadania publicznego. Nastąpi to pod warunkiem złożenia indywidualnego i uzasadnionego wniosku przez organizację  oraz przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych.

> Gmina Miasta Sopotu proponuje też wsparcie na wkład własny dla projektów, na które organizacje pozarządowe pozyskają środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.

> Organizacje pozarządowe uzyskają także możliwość wyposażenia w środki osobistej ochrony wolontariuszy, osób opiekujących się osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, starszymi.

> Wsparcie doradcze:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni działa szybka obsługa dla podmiotów, które będą korzystać ze wsparcia starosty przewidzianego w ustawie o Tarczy antykryzysowej.

Cały czas można korzystać ze wsparcia doradczego i eksperckiego, które oferuje Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Jednocześnie Prezydent Miasta Sopotu p. Jacek Karnowski informuje, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa, a w jej konsekwencji ogłoszonym w marcu tego roku stanem epidemicznym, termin corocznie ogłaszanego w kwietniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych ZOSTAJE PRZESUNIĘTY. Decyzja o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu powodowana jest nade wszystko troską o bezpieczeństwo, zdrowie i życie mieszkańców Sopotu.

Jednocześnie Prezydent zapewnia, że jak tylko obowiązujące restrykcje zostaną złagodzone, konkurs na możliwe do realizacji zadania zostanie ogłoszony. W związku z brakiem w chwili obecnej podstaw do przewidywania całkowitego zniesienia obostrzeń związanych z epidemią w okresie letnim, czy nawet jesiennym władze Sopotu proszą o ewentualne rozważenie i przygotowanie się do organizacji zajęć, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, z preferencją w granicach naszego miasta.

Umieszczone informacje stanowią przedruk ze strony internetowej [klik->] Miasta Sopotu.

Close Menu