Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PRZEDŁUŻONY NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 17 WRZEŚNIA BR.

PRZEDŁUŻONY NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 17 WRZEŚNIA BR.

Już 3 października przedstawiciele sopockich organizacji pozarządowych spotkają się, żeby wybrać nowy skład Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2021.

Gorąco zachęcamy sopockie organizacje do udziału oraz zgłaszania swoich kandydatów. Termin zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 17 września. Zgłoszenia pod linkiem https://bit.ly/32OGMDc lub na Karcie zgłoszenia kandydata/ki na członka Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych”, którą należy dostarczyć  poprzez przesłanie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rada@scop.sopot.pl lub poczty tradycyjnej albo jej osobiste dostarczenie do biura Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Tymczasem Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych prezentuje osoby, które zostały zgłoszone do tej pory:

Adam Gil – reprezentant klubu sportowego UKS „Siódemka”

Barbara Grygiel – reprezentantka Stowarzyszenia „Sopociaków” im. Barbary Adametz, działająca w stowarzyszeniu od 2008 roku, obecnie pełni funkcję skarbnika.

Anna Horak – reprezentantka Stowarzyszenia Na drodze ekspresji, którego jest członkinią od 2008 roku. Zaangażowania w działalność sektora pozarządowego w Sopocie poprzez zatrudnienie i aktywność społeczną przy zadaniu publicznym „Sopockie Centrum Organizaacji Pozarządowych i Wolontariatu” (ponad 11 lat doświadczenia z realizacji zadania i współpracy z samorządem sopockim). Reprezentantka SNDE w federacji organizacji pozarządowych – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych – działania na rzecz wspierania i rozwoju organizacji pozarządowych w woj. pomorskim . Trenerka modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. Przewodnicząca SROP kadencji X 2016 – X 2019.

Krzysztof Iwanow – reprezentant Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Koordynator projektów. Bierze udział w pracach komisji oceniających oferty na realizację zadań własnych i powierzonych w zakresie pomocy społecznej. Koordynator zbiórek żywności. Zaangażowany w działania w zakresie animacji środowisk lokalnych,

Paulina Kwiatkowska – reprezentantka Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Sopot. Instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrzyni, pełna energii, zaangażowana w działania na rzecz sopockich dzieci i młodzieży, drużynowa. Koordynatorka wielu projektów społecznych.

Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie. Od ponad 12 lat współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne. Ma doświadczenie i kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych projektów, pracy przy badaniach klinicznych oraz przy organizacji konferencji naukowych. Z Fundacją Sport na Zdrowie jest związana od początku jej działalność tj od 2011 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów Fundacji.

Agnieszka Wyrzykowska – reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski. Jest działaczką społeczną od wielu lat. Od samego początku istnienia stowarzyszenia chorych na SM w województwie pomorskim pełni funkcję przewodniczącej Koła Sopockiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, służąc swoim podopiecznym wszechstronną pomocą. Udziela się także w innych obszarach społecznych, zawsze wrażliwa na problemy osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Jakub Zdunek – reprezentant Stowarzyszenia „Sopocki Dom”. Jak sam o sobie pisze: „jestem osobą młodą, ambitną, dążącą do celu”. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu pracy socjalnej i prawa. Przepracował w strukturach pomocy społecznej 7 lat będąc pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem pracy pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Obecnie od IV 2019 pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Sopocki Dom”.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, zgodnie z paragrafem 14 „REGULAMINU WYBORU SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PRZEDSTAWICIELI SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” zaprasza organizacje pozarządoww działające w Sopocie i na rzecz mieszkańców Sopotu, do zgłaszania kandydatów. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 1 kandydata/-tkę, wskazując na „Karcie zgłoszenia (…)” jego/jej główny i drugorzędny obszar działania.

Po upływie terminu zgłoszeń dotychczas urzędująca Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych w terminie 3 dni roboczych dokona weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym. Organizacje, których zgłoszenia będą wymagały poprawek formalnych będą miały możliwość dokonania uzupełnień w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

Po pełnym zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń kandydatów/ek, na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przygotowana lista kandydatów/ek do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, upowszechniana wraz z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych dokona Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych w dniu 3 października br. w godz. 16.30-18.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu, w wyborach tajnych, na Kartach do głosowania wskazując w zależności od ustalonej liczby członków Rady danej kadencji, maksymalnie 9 kandydatów do Rady.

O wyborze do Rady zdecyduje liczba uzyskanych głosów w ramach ustalonej liczby członków Rady.

 

Close Menu