Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PORZĄDKUJEMY! SPRAWOZDANIE FINANSOWE, CIT-8 I WALNE ZEBRANIE W NGO W 2020 R.

PORZĄDKUJEMY! SPRAWOZDANIE FINANSOWE, CIT-8 I WALNE ZEBRANIE W NGO W 2020 R.

Z końcem marca 2020 r., w związku z trwającą pandemią koronawirusa rząd wprowadził rozporządzenia, które przesunęły terminy na sporządzenie i złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego (jak również jego zatwierdzenie). Jednocześnie wprowadzono zakazy związane z organizacją zgromadzeń, imprez, spotkań, zebrań. Co się zmieniło? Porządkujemy informacje. Zapraszamy do lektury!

1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 • sporządzamy elektronicznie do 30 czerwca 2020 r. (można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów [KLIK->] TUTAJ)
 • w tzw. strukturze logicznej (wzór sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych stanowi załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości)
 • podpisuje elektronicznie z wykorzystaniem e-PUAP osoba sporządzająca oraz wszyscy członkowie Zarządu
 • zatwierdzamy (uchwała) do 30 września 2020 r. i przesyłamy wraz z uchwałą zatwierdzającą w 10 dni od zatwierdzenia do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

UWAGA! Z obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego zwolnione są organizacje pozarządowe, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (każdego roku muszą to zgłosić w Urzędzie Skarbowym do 30 stycznia). Więcej informacji o uproszczonej ewidencji znajdziesz [KLIK->] TUTAJ

 Więcej informacji dot. przygotowania sprawozdania finansowego:

 

2. CIT-8

 • to obowiązek każdej organizacji (niezależnie od tego jaki rodzaj księgowości prowadzi)
 • termin sporządzenia CIT-8 dla większości organizacji został przedłużony do 31 lipca 2020 r. W tym terminie sporządzają go organizacje, które:
 1. osiągnęły wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) lub
 2. uzyskały przychody z działalności pożytku publicznego w co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w roku 2019
 • CIT-8 sporządzamy elektronicznie, z podpisami  kwalifikowanymi (płatnymi)
 • forma papierowa CIT-8 jest możliwa dla organizacji pozarządowych, które:
 1. mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
 2. nie składały za 2019 roku żadnego PIT, np. w związku z zatrudnieniem w organizacji

Więcej informacji dot. CIT-8:

 

3. ORGANIZACJA WALNYCH ZEBRAŃ

Formalnie od 16 maja „spotkania i zebrania (…) związane z działalnością organizacji pozarządowych” nie są już zabronione ([KLIK-> ] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Ww. rozporządzenie w § 13 ust. 1 pkt. 2 podtrzymuje ogólny zakaz organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyjątkiem dotyczącym m.in. organizacji pozarządowych. W § 13 ustęp 2, wskazano, że:

„Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych (…), a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych”.

 Więcej informacji dot. zebrań ngo [KLIK->] TUTAJ

Close Menu