Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

UMOWA PARTNERSTWA – INFORMACJA ZE SPOTKANIA

UMOWA PARTNERSTWA – INFORMACJA ZE SPOTKANIA

W środę, 10 lutego br. na platformie Zoom miało miejsce otwarte nadzwyczajne spotkanie środowisk pozarządowych z Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poświęcone ustaleniom przyjętym przez Rząd RP w projekcie Umowy Partnerstwa. Umowa ta przesądza o podziale środków finansowych z budżetu UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027. Decyzje, które obecnie zapadają przesądzą o rzeczywistych możliwościach rozwojowych naszego regionu, na które składają się setki i tysiące przedsięwzięć realizowanych ze wsparciem środków UE przez poszczególne przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne.

Z postanowień projektu wspomnianej Umowy Partnerstwa wynika, że województwo pomorskie na lata 2021-2027 otrzyma ok. 40% mniej środków niż w latach 2014-2020. Nasz region nie został objęty żadnym dodatkowym wsparciem, na które mogą liczyć inne województwa, w postaci Programu Polska Wschodnia czy też Programu dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Sprawia to, że województwo pomorskie zostało najbardziej poszkodowane przy podziale alokacji polityki spójności na lata 2021-2027.

Po raz pierwszy od 1999 r. w historii polityki regionalnej nie został podany algorytm podziału środków UE pomiędzy programy poszczególnych województw. Zasady i kryteria tego podziału nie zostały poddane dyskusji z udziałem wszystkich interesariuszy, w szczególności Zarządów Województw zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Ponadto z ogólnej alokacji środków przewidzianych na wszystkie wojewódzkie programy wydzielono rezerwę 7 mld euro, która z założenia ma być rozdysponowana w toku negocjacji kontraktów programowych. Nie są jednak znane przesłanki i kryteria podziału tej rezerwy.

Powyższe jednoznacznie podważa podstawowe zasady transparentności debaty publicznej. 

W związku z sytuacją w najbliższych dniach (do 22 lutego br.) wspólne działania podejmie Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (której członkiem jest SCOPiW) oraz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, skupiająca przedstawicieli powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych z województwa pomorskiego (w tym sopockiej). Jednym głosem z Samorządem Województwa Pomorskiego będziemy apelować o udostępnienie przejrzystych kryteriów podziału alokacji pomiędzy województwa w ramach programów regionalnych oraz określenia przejrzystych zasad podziału rezerwy. Każda z organizacji, której zależy na naszym wspólnym dobru jakim jest „województwo pomorskie” może także przyłączyć się do tego apelu. Szczegóły wkrótce.

Zachęcamy do:

1. śledzenia konferencji konsultacyjnej Umowy Partnerstwa dla województwa pomorskiego, która odbędzie się w poniedziałek 15 lutego br. o godz. 11.00 na kanale youtube Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw

[klik->] AGENDA SPOTKANIA

2. zapoznania się z materiałami ze spotkania środowisk pozarządowych z dnia 10 lutego br. [klik->] POBIERZ

3. zapoznania się z listem Marszałka Województwa Pomorskiego do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie Umowy Partnerstwa [klik->] POBIERZ

Close Menu