Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Pilne! Informacje o stanie realizacji zadań publicznych

Pilne! Informacje o stanie realizacji zadań publicznych

Urząd Miasta Sopotu informuje, iż obecnie nie będą zawierane umowy na realizację zadań publicznych, a oferty składane w trybie pozakonkursowym (art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) nie  będą rozpatrywane DO ODWOŁANIA.

Jednocześnie do piątku 20 marca br. do godz. 12.00 należy przekazać mailowo informacje o stanie realizowanych zadań, odpowiadając na poniższe pytania:

  1. W jakim zakresie organizacja realizuje obecnie zadanie/zadania zlecone?
  2. Czy organizacja w chwili obecnej ponosi koszty w związku z realizacją zadania/zadań?
  3. Czy w związku z sytuacją pandemii koronawirusa istnieje prawdopodobieństwo, że zadani/zadaniae nie zostanie/nie zostaną zrealizowane w całości lub w części?
  4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadania/zadań w całości lub w części – jaka przybliżona kwota dotacji będzie do zwrotu?

Jednocześnie Miasto informuje, że wszystkie zadania, które musiały zostać odwołane lub nie są możliwe do zrealizowania w założonych wskaźnikach będą indywidualnie analizowane.

Koszty ponoszone w związku z przygotowaniami wydarzenia, które musiały zostać odwołane najpewniej będą uznawane za kwalifikowane.

Podstawa: pkt. 22 ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu na rok 2020

„zadanie, które nie mogło być zrealizowane w  całości lub w części ze względów niezależnych od organizatora, np. takich jak klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, czynniki pogodowe, awaria techniczna lub inne o charakterze nadzwyczajnym narażające życie  lub zdrowie uczestników,  będzie indywidualnie analizowane, a poniesione nakłady mogą być uznane za kwalifikowalne”.

Uwaga! Istnieje prawdopodobieństwo, że potencjalne oszczędności będą podlegały zwrotowi.

Informacje należy bezzwłocznie przekazać:

KULTURA: Justyna.Mazur@um.sopot.pl; Malgorzata.Martynska@um.sopot.pl

SPORT: Jacek.Podgorski@um.sopot.pl

UZALEŻNIENIA: Justyna.Rozbicka@um.sopot.pl

ZDROWIE: Milena.Makowska@um.sopot.pl; Izabela.Strzelczak@um.sopot.pl

SENIORZY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: Marlena.Waruszewska-Jewsienia@um.sopot.pl

OŚWIATA: Piotr.Plocki@um.sopot.pl; Aleksandra.Antoniewicz@um.sopot.pl

CUDZOZIEMCY: Maciej.Rusek@um.sopot.pl

POMOC PRAWNA: violetta.chmielak@um.sopot.pl

POMOC SPOŁECZNA: m.znajkiewicz@mopssopot.pl

 

 

Close Menu