Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych i przedsiębiorców

Pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych i przedsiębiorców

Prezydent Sopotu w dniu 23 marca 2020 r. wdrożył Plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które złożyły bądź złożą stosowny, uzasadniony wniosek o umorzenie opłat, ze względu na ograniczenie prowadzenia działalności z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. Umorzenie obejmuje drugą połowę marca br., a decyzja zostanie podjęta po upływie bieżącego miesiąca. Decyzje dotyczą następujących zakresów:

  • umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
  • umorzenie czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
  • umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (do trzech dużych podmiotów, które złożyły wniosek, zwrócono się o wyjaśnienie, czy ewentualne umorzenie podatku będzie miało przełożenie na umorzenia należności wobec ich najemców).

Prezydent miasta prosi o składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy. Umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek. Jednocześnie zwraca się do ubiegających się o umorzenia w następnych miesiącach o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników. 

Ponadto Prezydent podjął decyzję o odroczeniu terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie  odroczenie do 31 sierpnia 2020 roku. Umorzenie części opłaty za czas epidemii zostanie rozpatrzone w terminie późniejszym.

Urząd jednocześnie informuje, że jeśli przedsiębiorca musi zawiesić działalność, to powinien złożyć deklarację zerową (korygującą za miesiąc marzec) dotyczącą odbioru odpadów najpóźniej do 10 kwietnia.

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Całość decyzji odnośnie umorzeń zostanie przekazana niezwłocznie członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu.

Stosowne wnioski znajdziecie Państwo w załącznikach do pobrania na stronie internetowej Miasta [klik->] TUTAJ.

Istotne wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w Sopocie stanowi także możliwość uznania za kwalifikowane koszty, które zostały poniesione w związku z organizacją wydarzeń odwołanych z powodu pandemii koronawirusa.  

Przypominamy, iż decyzją Prezydenta Sopotu odwołane zostały wszystkie miejskie wydarzenia kulturalne i  sportowe, także te, które nie są masowe. Decyzja ma również zastosowanie do zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.

Zgodnie z zapisami pkt. 22 ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu na rok 2020
„zadanie, które nie mogło być zrealizowane w  całości lub w części ze względów niezależnych od organizatora, np. takich jak klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, czynniki pogodowe, awaria techniczna lub inne o charakterze nadzwyczajnym narażające życie  lub zdrowie uczestników,  będzie indywidualnie analizowane, a poniesione nakłady mogą być uznane za kwalifikowalne”.

W przypadku odwołania wydarzenia ważne jest zaniechanie ponoszenia dalszych kosztów z nim związanych.

Jednocześnie w przypadku potrzeby zapowiedziana jest także możliwość aneksowania umów na realizację zadań publicznych w zakresie planu i harmonogramu, rezultatów oraz kosztorysu danego zadania.

Sopockie organizacje pozarządowe znajdą także wsparcie (w formule zdalnej) w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Doradztwo/konsultacje realizowane są do odwołania on-line:

– telefonicznie: 518 838 795

– e-mailowo: biuro@scop.sopot.pl

– poprzez komunikatory WhatsApp (518 838 795) i Messenger (Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych).

W zakresie wolontariatu – organizowana jest obecnie POMOC SĄSIEDZKA, w którą zaangażowali się także harcerze Sopockiego Hufca ZHP. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-17.00 oraz w piątki w godz. 8.30-15.00:

– telefonicznie 729 863 777

– mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl.

Szkolenia oraz spotkania sieciujące SCOPiW będą realizowane w 2-giej połowie roku, bądź zdalnie organizując webinaria i/lub telekonferencje.

Close Menu