Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Nabór wniosków do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra DOSTĘPNOŚĆ+ | 12.10.2020

Nabór wniosków do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra DOSTĘPNOŚĆ+ | 12.10.2020

Do 12 października br. trwa nabór wniosków do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ.

Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z
niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia). Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

W skrócie:

Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +
więcej o dostępności www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/funduszeeuropejskie-
bez- barier/dostepnosc-plus/

Grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:
– Osoby z niepełnosprawnościami
– Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji

Kto może być Grantobiorcą:
osoby fizyczne, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne

Wartość grantu:do 50 tys pln

Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/

Pobierz i zapoznaj się:

[klik->] Zaproszenie do projektu

[klik->] Struktura projektu

Close Menu