Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | POMOC SPOŁECZNA | NABÓR DO 6 GRUDNIA 2019 R.

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | POMOC SPOŁECZNA | NABÓR DO 6 GRUDNIA 2019 R.

Prezydent Miasta Sopotu z dniem 15 listopada br. zaprasza:

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami  działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałów, akcjonariuszy i pracowników

do składana w otwartym konkursie OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Gminy Miasta Sopotu w zakresie:

POMOCY SPOŁECZNEJ

Priorytetowe zadania określa [klik->] Ogłoszenie konkursowe oraz SPECYFIKACJE warunków zadań:

1. [klik->] PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU C DLA OSÓB DEMENTYWNYCH, W TYM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

2. [klik->] PROWADZENIE KLUBU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

3. [klik->] ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM NIESAMODZIELNYM Z WYKORZYSTANIEM WOLONTARIUSZY – WOLONTARIAT SĄSIEDZKI

Termin składania ofert mija 6 grudnia 2019 r. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, do godziny 15:30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zachęcamy do korzystania z doradztwa (grupowego lub indywidualnego) prowadzonego w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Więcej informacji [klik->] TUTAJ.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

[klik->] Wzór oferty realizacji zadania publicznego

[klik->] Wzór umowy na realizację zadania publicznego

[klik->] Wzór oświadczenia – dane do umowy

[klik->] Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

[klik->] Wzór wniosku o uruchomienie płatności

[klik->] Karta oceny formalnej dla zadań wspieranych

[klik->] Karta oceny formalnej dla zadań wspieranych

[klik->] Karta oceny formalnej dla zadań powierzonych

[klik->] Karta oceny merytorycznej dla zadań powierzonych

Close Menu