Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 24 czerwca br.

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 24 czerwca br.

UWAGA! KOMUNIKAT Z DNIA 10.06.2020 R.! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE II KONKURSU OFERT!

Decyzją Prezydenta Miasta Sopotu, termin składania ofert w II konkursie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty  wym. w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zmieniony, w taki sposób, że:

Oferty należy składać w terminie od 9 czerwca 2020 r. – do 24 czerwca 2020 r.

AKTUALIZACJA INFORMACJI Z DNIA 10.06.2020 R. W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Prezydent Miasta Sopotu z dniem 9 czerwca 2020 r. ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

1. Pozostałych działań polityki społecznej

2. Profilaktyki i terapii uzależnień

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Cele priorytetowych zadań określa szczegółowo [klik->] ogłoszenie konkursowe.

Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2020 r.  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16), do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Uwaga!

Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu o obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej,  odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Zarówno obozy, kolonie, półkolonie, wyjazdy i wszystkie inne wydarzenia, również nie związane z wyjazdem poza miejsce zamieszkania dzieci lub młodzieży, wymagają zgłoszenia do kuratorium oświaty w Gdańsku.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

1. OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY NA ROK 2020 

W TREŚCI OGŁOSZENIA ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 24 CZERWCA 2020 R.

2. Zał. nr 1 WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

3. Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego

4. Zał. nr 2 WZÓR UMOWY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

5. Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ

6. Zał. nr 4 WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

7. Instrukcja sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

8. Zał. 5 WZÓR WNIOSKU O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA SOPOTU

9. Zał. 6 KARTA PRACY CZŁONKA STOWARZYSZENIA

10. Zał. 7 REKOMENDACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE SYSTEMATYCZNEGO PROWADZENIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZADANIA PUBLICZNEGO

11. Zał. 8 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA WSPIERANE

12. Zał. 9 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA POWIERZONE

Close Menu