Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 21 maja br.

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 21 maja br.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania w dniach 28 kwietnia – 21 maja 2021 r. ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w zakresie:

1. Działań polityki społecznej

2. Ochrony i promocji zdrowia

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6. Ekologii i ochrony środowiska

Cele priorytetowych zadań określa szczegółowo [klik->] ogłoszenie konkursowe.

Oferty należy składać w dniach 28 kwietnia – 21 maja 2021 r. do skrzynki podawczej  Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu o obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej,  odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Zarówno obozy, kolonie, półkolonie, wyjazdy i wszystkie inne wydarzenia, również nie związane z wyjazdem poza miejsce zamieszkania dzieci lub młodzieży, wymagają zgłoszenia do kuratorium oświaty w Gdańsku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. [KLIK->] OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY NA ROK 2021

2. [KLIK->] Zał. nr 1 WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO z instrukcją wypełniania oferty

3. [KLIK->] Zał. nr 2 WZÓR UMOWY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

4. [KLIK->] Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ

5. [KLIK->] Zał. nr 4 WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO z instrukcja sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

6. [KLIK->] Zał. 5 WZÓR WNIOSKU O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA SOPOTU

7. [KLIK->] Zał. 6 KARTA PRACY CZŁONKA STOWARZYSZENIA

8. [KLIK->] Zał. 7 REKOMENDACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE SYSTEMATYCZNEGO PROWADZENIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ ZADANIA PUBLICZNEGO

9. [KLIK->] Zał. 8 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA WSPIERANE

10. [KLIK->] Zał. 9 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W GMINIE MIASTA SOPOTU – ZADANIA POWIERZONE

Źródło informacji [klik->] BIP Sopot

Close Menu