Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

I OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | NABÓR OFERT DO 11 GRUDNIA 2019 R.

I OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | NABÓR OFERT DO 11 GRUDNIA 2019 R.

Prezydent Miasta Sopotu z dniem 15 listopada br. zaprasza:

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami  działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałów, akcjonariuszy i pracowników

do składana w otwartym konkursie OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Gminy Miasta Sopotu w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – zadania dla placówek wsparcia na terenie Sopotu

3. Pozostałych działań polityki społecznej

4. Edukacji

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

7. Ekologii i ochrony środowiska

8. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców

9. Turystyki i krajoznawstwa

Priorytetowe zadania określa [klik->] Ogłoszenie konkursowe.

Termin składania ofert mija 11 grudnia 2019 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul.Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz.16.00 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zachęcamy do korzystania z doradztwa (grupowego lub indywidualnego) prowadzonego w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Więcej informacji [klik->] TUTAJ.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT na rok 2020:

[klik->] Zał. 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego wraz z instrukcją wypełniania oferty

[klik->] Zał. 2 Wzór umowy na realizację zadania publicznego

[klik->] Zał. 3 Wzór oświadczenia – dane do umowy

[klik->] Zał. 4 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz z instrukcją wypełniania sprawozdania

[klik->] Zał. 5 Wzór wniosku o uruchomienie płatności

[klik->] Zał. 6  Wzór karty czasu członka stowarzyszenia

[klik->] Zał. 7 Rekomendacja dotycząca dokumentacji księgowej

[klik->] Zał. 8 Karta oceny formalnej i merytorycznej dla zadań wspieranych

[klik->] Zał. 9 Karta oceny formalnej i merytorycznej dla zadań powierzonych

 

 

Close Menu