Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia, czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rozwiązanie jest kierowane do: przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, organizacji stworzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, spółek non-profit lub spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

PARAMETRY POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ:

  • maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;
  • oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
  • okres spłaty do 48 miesięcy;
  • karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
  • w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
  • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
  • brak prowizji i opłat;
  • przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności

Pożyczek na terenie całego kraju udzielają pośrednicy finansowi, współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć na stronie BGK.

Informacja stanowi przedruk z Portal Funduszy Europejskich.

Close Menu